เศรษฐกิจออนไลน์ สดช.ทุ่มงบ 2,000 ล้านบาท เร่งพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ

เศรษฐกิจออนไลน์    เศรษฐกิจไทย    ฐานเศรษฐกิจ    ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์    เศรษฐกิจกรุงเทพ    ประชาชาติธุรกิจ   ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด    กรุงเทพธุรกิจ    ข่าวเศรษฐกิจ 2566  ข่าวเศรษฐกิจโลก    ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้    ข่าวเศรษฐกิจวันนี้     ฐานเศรษฐกิจเกษตร      ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล  ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้

 

 

 

เศรษฐกิจออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท เร่งพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน 1,100 ล้านบาท เศรษฐกิจไทย พร้อมผลักดันหน่วยงานรัฐกว่า 10,000 แห่ง เปิดช่องทางให้ประชาชนยื่นเอกสารสำคัญผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวเศรษฐกิจโลก เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เศรษฐกิจออนไลน์

ฐานเศรษฐกิจ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินงานมาตลอดปี 2565 ว่า ทาง สดช.ได้เร่งผลักดันการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการสำคัญๆ  ฐานเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกมิติ ผลักดันคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ประเทศไทยมีโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคม สอดรับกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของโลกยุคใหม่

ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์

สำหรับแผนงานในปี 2566 ทาง สดช. เตรียมขยายผลและต่อยอดรากฐานที่วางไว้ ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ได้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการเพิ่มความรู้ทักษะ ข่าวเศรษฐกิจวันนี้ และยกระดับศักยภาพบุคคล ทั้งในกลุ่มประชากรทั่วไป ประชากรในพื้นที่ห่างไกล และบุคลากรของรัฐ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างได้ประโยชน์สูงสุด

เศรษฐกิจออนไลน์

เศรษฐกิจกรุงเทพ

โดยนายภุชพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มี 8 โครงการสำคัญที่ สดช. ตั้งเป้าหมายดำเนินการ ฐานเศรษฐกิจเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตทางเทคโนโลยี สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของโลก และของประเทศไทย รวมทั้งแนวโน้มทิศทางการพัฒนาในอนาคต เศรษฐกิจกรุงเทพ เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์การพัฒนาดิจิทัลระยะที่ 3 : Full Digital Transformation ในปี พ.ศ.2570 และก้าวเข้าสู่ระยะที่ 4 : Global Digital Leadership ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชาชาติธุรกิจ 

นอกจากนี้ นายภุชพงค์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชาติธุรกิจ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ในปี 2566 มีเป้าหมายที่จะยกระดับการให้บริการ GDCC จากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) ที่บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ไปสู่แบบบริการด้านแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) และบริการด้านซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) ที่มีความหลากหลายของบริการยิ่งขึ้น ผ่าน GDCC Marketplace ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ให้หน่วยงานสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจออนไลน์

 ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

โดยให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้ดูแลระบบ กรุงเทพธุรกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วจำนวน 1,100 ล้านบาท ซึ่งทาง สดช.จะต้องจัดสรรงบประมาณจากกองทุนดีอี ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ เพื่อรองรับ 900 หน่วยงาน 3,000 ระบบ เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการของภาครัฐโดยภาพรวมที่มีมากกว่า 10,000 แห่ง ข่าวเศรษฐกิจ 2566 มีช่องทางในการให้บริการกับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทาง ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เพื่อให้ภาครัฐก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจออนไลน์

 

ขอบคุณเครดิต  mgronline.com

 

ข่าวแนะนำ