เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

 

เงินเยียวยาเกษตรกรวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  www.gsb.or.th ลงทะเบียนออมสิน 30000 โดย ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้กู้สินเชื่อเพื่อคุณ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด

เช็คเงินเกษตรกร (15)

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว 
 • เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ไร่ละ 1000 ปี65/66 ประกันรายได้ข้าว เช็คสิทธิ์วันนี้ 15 พฤศจิกายน ดูที่นี่
 • เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 welfare.mof.go.th ผ่าน-ไม่ผ่านดูเลยเช็คเงินเกษตรกร

 

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน (13)

 

 

เช็คเงินเกษตรกร

จำนวนเงินให้กู้

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

เอกสารประกอบการขอกู้

ผู้มีอาชีพอิสระเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน 

 • เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด

หลักประกันการกู้

 • ไม่มีหลักประกัน

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com (13)

 

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com 

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip (8)

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

การจัดส่งเอกสาร

 • ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางในการติดต่อสอบถามwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip 

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

การยืนยันตัวตน

 • ธนาคาร จัดให้มีกระบวนการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  และ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงนโยบายภายในของธนาคาร โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลการแสดงตนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 6465  (1)

 

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 •  ธนาคาร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อ แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ธนาคาร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ธนาคาร จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน
 •  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ธนาคาร อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล กรณีที่ธนาคารได้ว่าจ้างบุคคลอื่น เพื่อให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ธนาคารจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดเงินเยียวยาเกษตรกร

 

เครติด thansettakij

 

ข่าวแนนำ