ทุนธนชาต (TCAP) กำไร 9 เดือน 4,134 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง

tcap ปันผล 2564 กี่ครั้ง , ทุนธนชาต งบการเงิน , tcap ปันผลพิเศษ เมื่อไหร่ , ธนาคารธนชาต , TCAP ปันผล 2565 , บริษัท ทุนธนชาต จํากัด มหาชน ทำอะไร , ธนชาตพลัส , tcap ราคาเป้าหมาย 2565

 

 

ทุนธนชาต (TCAP)  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2565 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,142 ล้านบาท tcap ปันผล 2564 กี่ครั้ง โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำนวน 4,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.51% เป็นผลมาจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมีผลดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ทุนธนชาต (TCAP)

 

ทุนธนชาต งบการเงิน

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP กล่าวว่า “ในงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,142 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ทุนธนชาต งบการเงิน  จำนวน 4,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.51 จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

tcap ปันผลพิเศษ เมื่อไหร่

สำหรับบริษัทร่วมที่ TCAP  tcap ปันผลพิเศษ เมื่อไหร่  เข้าไปลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) มีกำไรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.55 จากงวด 9 เดือนปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวได้เป็นอย่างดีของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก การบริหารจัดการต้นทุนที่ดี และการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุนธนชาต (TCAP)

ธนาคารธนชาต

ด้าน ธนชาตประกันภัย (TNI) มีเบี้ยประกันภัยรับในงวด 9 เดือนเติบโตขึ้นร้อยละ 24.92 ซึ่งเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับ ธนชาตพลัส (T-Plus) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มียอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 4,000 ล้านบาท และ NPL ยังคงเป็นศูนย์  ธนาคารธนชาต จากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) มีการเติบโตของรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ค่านายหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อมาชดเชยรายได้ค่านายหน้าที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

 

TCAP ปันผล 2565

การควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านธนชาตประกันภัย (TNI) มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11 จากไตรมาสก่อน TCAP ปันผล 2565  และมีเบี้ยประกันภัยรับในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ เอ็มบีเค ไลฟ์ ประกันชีวิต ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life) มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.96 จากไตรมาสก่อน ซึ่งเกิดจากการโอนกลับสำรองประกันชีวิตตามวิธี GPV จาก Zero Coupon Yield Curve ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 ต.ค. 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 17 ต.ค. 2565 และ วันที่จ่ายปันผลในวันที่ 28 ต.ค. 2565

 

ทุนธนชาต (TCAP)

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด มหาชน ทำอะไร

ขณะที่ T Life ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด มหาชน ทำอะไร สำหรับ  ธนชาตพลัส (T-Plus) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยมียอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 3,600 ล้านบาท และคาดว่าสิ้นปีจะมียอดสินเชื่อคงค้างสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 4,000 ล้านบาทได้ ในขณะที่ NPL ยังคงเป็นศูนย์  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลงทุนและเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) ของกลุ่มธนชาตที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทยธนชาต นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจธนาคาร (Banking) และมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามที่กำหนด ในข้อบังคับของ ตลท. โดยบริษัทในกลุ่มธนชาตประกอบธุรกิจ

 

ธนชาตพลัส

จากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงทั้งในเชิงปริมาณและความผันผวนของราคา ส่งผลให้ ธนชาตพลัส หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 39.20 จากไตรมาสก่อน ถึงแม้ว่ากำไรจะปรับตัวลดลงบ้างตามภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ TNS มีการเติบโตของรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้ค่านายหน้าได้เป็นอย่างดี เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการเกี่ยวกับแผนจัดสรรการลงทุน (ZEAL) และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และยังมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

ทุนธนชาต (TCAP)

tcap ราคาเป้าหมาย 2565

นอกจากนี้  tcap ราคาเป้าหมาย 2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา TCAP ได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน ธนชาตประกันภัย (TNI) และ หลักทรัพย์ธนชาต (TNS) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TCAP ในบริษัทย่อยทั้ง 2 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50.96 เป็นร้อยละ 89.96 เนื่องจาก TCAP มองเห็นว่าบริษัทย่อยทั้ง 2 เป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ TCAP และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมนี้ TCAP เชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของ TCAP ในอนาคต”  ทุนธนชาต (TCAP)

 

เครดิต  thansettakij.com 

 

ข่าวแนะนำ